Publikacijos

 

XVI - XVII a. Lietuvos didikai, nusižiūrėję į valdovus, užsidegę ėmė kaupti knygas.

1861 metų Kauno gubernijos miestai, miesteliai

TAMARA BAIRAŠAUSKAITĖ. Kova dėl žemės: dvaro ir laisvųjų žmonių santykiai sprendžiant žemės nuosavybės klausimą XIX a. II pusėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmoji lietuviška knyga - "Katechizmusa prasty žadei, makslas skaityma rašta yr giesmes" – išleista 1547m. Karaliaučiuje. Autorius – Martynas Mažvydas.

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių portretai (Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Jogaila, Vytautas, Žygimantas Senasis, Žygimantas Augustas, Steponas Batoras, Jonas Sobieskis, Stanislovas Augustas Poniatovskis) 1831 m., pop., vario raiž., 23,5 x 15 Florencija, Batelli e Figli.

Gedimino pilies kalnas. Atvirukas išleistas Leipcige 1900 m. LMAVB

Ukrainos leidykloje "Baltija Druk" leidžiamos knygos apie LDK istoriją, viena iš jų knyga "Kunigaikščiai Ostrogiškiai", jos ištrauka 

LDK ir viduramžių Lietuvos konspektas»

Migelis de Servantesas Saavedra IŠMINTINGASIS BAJORAS DON KICHOTAS LAMANČIETIS»

Didžiojo kunigaikščio dvarionys Žygimanto Senojo laikais (1506–1548)» Česlovo Malevskio knyga "Kilmingos šeimos Lietuvoje XIX amžiuje" (lenkų kalba)» 

Egidijaus Sinkevičiaus 2016 m. straipsnis "Bajorų Jablonskių giminės pėdsakai Joniškyje"» Straipsnis ypač aktualus kilmingos Jablonskių giminės palikuonims ieškantiems savo šaknų. 

Viktoras Ašmenskas "DIDŽIOSIOS TAUTOS AUKOS"»

Elektroninis žinynas "Kaunas: datos ir faktai"»

Monsijoro A. Svarinsko knygos - †Dievas ir Tėvynė»

Tomo Baranausko 2016 m. straipsnis "Pabaisko mūšyje dalyvavusių kariuomenių sudėtis ir skaičiai"» Straipsnyje siekiama įvertinti šaltiniuose pateikiamą informaciją ir istorikų samprotavimus apie 1435 m. rugsėjo 1 d. Pabaisko mūšyje dalyvavusių kariuomenių dydį ir sudėtį bei nustatyti, kokie skaičiai adekvačiausiai atspindi šio mūšio statistiką. 

Sofija Tyzenhauzaitė "REMINISCENCIJOS apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I"» Sofijos Tyzenhauzaitės de Choiseul Gouffier (1790-1878) atsiminimų knygos "Reminiscencijos" ištrauka apie liūdnai pagarsėjusį Vingio rūmų balių ir apie karo nuotaikas. Sofija buvo išsilavinusi, savarankiška moteris. Jos grožį, sąmojį ir išsilavinimą pastebėjo daug kas, ji sužavėjo net imperatorius Aleksandrą I ir Napoleoną. Knygoje "Reminiscencijos“ ji aprašo Lietuvos aukštuomenės gyvenimą. Įdomu skaityti epizodus apie Taujėnų dvarą, carą Aleksandrą, Napoleoną Bonapartą.

Stanislovas Moravskis "Iš visur po truputį"» Stanislovo Moravskio knygoje "Iš visur po truputį" išryškėja Lietuvos miestų ir miestelių, dvarų ir dvarelių kraštovaizdis ir istorija. Skaitytojas turi progą regėti ir jaukų mažutį Ustronės dvarelį - tiek dėl įtaigaus vaizdingo S.Moravskio žodžio ("Čia ir vaikinai, ir merginos, ir senoliai į laukus išeina tvarkingi, išsičiustiję. Mergiotės - arba visos baltai apsirengusios, arba, kaip šarkelės, savo baltinius juodu sijonu pridengusios"), tiek ir dėl gero R. Griškaitės vertimo. Knygoje įdėta ir dvarelio iliustracija, kurią piešė pats S. Moravskis.

Jūratės Čirūnaitės tyrimas "BAJORŲ PAVADINIMAI - LIETUVIŲ PAVARDŽIŲ ŠALTINIS"» Nerijaus Babinsko straipsnis "Bajorų ir didikų luomų formavimasis"» Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547-1808 m., Vilnius, 2009, 431 p.» R. Ragauskienė, D. Karvelis, The Map of 1645 Birzai Duchy by Józef Naronowicz - Naroński. The History and Cartography of the Domain / Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Radvilų valdos istorija ir kartografija, Vilnius, 1997.» Rūta Vitkauskienė "Radvilų alaviniai sarkofagai Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje". [Summary: The Tin sarcophagi of the Radvilas in the Kedainiai Evagelical Reformers Church]"» Galinos Miškinienės straipsnis "Lietuvos totorių rankraštinė knyga: istorija ir tyrimų perspektyva"» Marius Vyšniauskas "Tolimos ir artimos: Prancūzija ir Abiejų Tautų Respublika" (žiūr. 21 psl.)» Publikacija "Zamūšės (Šiupylių) parapijos 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai"» Ritos Cicėnienės daktaro disertacija "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS RANKRAŠTINĖS KNYGOS KULTŪRA (IKI XVI a. ANTROSIOS PUSĖS)"» Liudas Glemža "Paskutinė Vladislovo Vazos kelionė į Lietuvą 1648 m." VDU, Kaunas» Tomo Kačerausko monografija "Individas istorinėje bendrijoje. Kultūrinės regionalistikos apmatai"» Dr. Valdas Rakutis (Vytauto Didžiojo karo muziejus) "XVII a. Lietuvos karo istorijos tyrimų apžvalga"» Jūratė Kiaupienė "LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS SUDĖTYJE: 1569-1588 m."» Rimanto Šalnos straipsnis "Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis – iškili XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Lietuvos asmenybė"» Vytauto Sinicos straipsnis "LDK ir lietuvių tauta – kas ką sukūrė?"» Raminta Levandraitytė "LDK visuomenės požiūrio į moterį projekcijos XVI - XVII a."» Antoni Urmanski "KELIOS PASTABOS APIE JONO JURGAIČIO ZABEREZINSKIO KARJERĄ"» Birutė Lisauskaitė (Trakų istorijos muziejus) "TRAKAI IKI SEPTYNIOLIKTOJO ŠIMTMEČIO"» A. J. Greimo centro studijos "Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio analizė"» Povilo Šverebo straipsnis "DADOTKŲ IR TIŠKŲ DVARŲ SAVININKAS JURGIS PETRAS DAUKANTAS"» Zitos Medišauskienės straipsnis "LUOMAS, KURIS SUVOKĖ SAVO LIKIMĄ"» Bronius Deksnys "Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities"» Tamaros Bairašauskaitės straipsnis "Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje"» Tamaros Bairašauskaitės straipsnis "LIETUVOS BAJORŲ LUOMO DEKLASACIJOS PROCESAS: KILMĖS ĮRODYMAI (XVIII a. pab. - XIX a. 7 dešimtmetis)"» Aušros Baniulytės straipsnis "LIETUVOS  DIDŽIOSIOS  KUNIGAIKŠTYSTĖS DIDIKŲ PACŲ KILMĖ IŠ ITALIJOS: TARP  ILIUZIJOS  IR TIKROVĖS"» Aistės Paliušytės straipsnis "Dailininkų  mobilumas  XVIII  a.  Lietuvos  Didžiojoje  Kunigaikštystėje: Jeronimo Florijono Radvilos dvaro pavyzdys"» Jevgenij Machovenko "LIETUVOS DIDŽIOSIOS  KUNIGAIKŠTYSTĖS BAJORŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĖ KAIP VIEŠOSIOS TEISĖS INSTITUTAS"» Rūtos Guzevičiūtės straipsnis "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKTYSTĖS IKIRENESANSINĖS APRANGOS IKONOGRAFIJOS ŠALTINIAI"» Dariaus Kuolio straipsnis "Žalgirio vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje"» Juliaus Žuko straipsnis "LIETUVA IR KLAIPĖDOS PROBLEMA: ISTORIKO AKIMIS PER KLASIKINĖS GEOPOLITIKOS PRIZMĘ"» Audriaus Skaisčio straipsnis "KAI KURIE PRIESAIKOS TEISINIO INSTITUTO ISTORINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE IKI XVIII AMŽIAUS" (parsiunčia pdf formatu)» Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio grafikos darbai Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose (parsiunčia pdf formatu)» "Karo archyvas" – tęstinis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys (parsiunčia pdf formatu)» Laimutis Januškevičius "GERIAUSIAI TVARKOMI ŠALIES DVARŲ PARKAI – DENDROLOGINIS IR KRAŠTOVAIZDINIS ĮVERTINIMAS"» Rymantė Šmaižienė "Skuodo miesto istorija"» 

Pagrindiniai Lietuvos istorijos faktai»»» Bajorų valgiai» 

Video įrašai: 1997-02-15 Bajorystės aktų įteikimas Kauno karininkų ramovėje I dalisII dalis.

1997-07-15 Kauno rotušėje Bajorystės aktų įteikimas, Biržų pilis, Jorko Hercogas Kauno rotušėje

Žirgas buvo svarbiausias bajorijos augintinis ir kasdienybės dalis. Apie žirgininkystę Lietuvoje, apie LDK didiką Kristupą Manvydą ir jo studiją "Hipika" video.

[Grįžti↑]


Kauno pilis ir senamiestis


Vilniaus pilys 1530 m. 

Dokumentas, liudijantis apie Vilniaus paminėjimą 1265-66 m.


Kijevo pilis iki 1482 metų, kai ją nusiaubė Krymo chano Menglio Girėjaus pulkai, atrodė taip. Kijevo vaivada tuo metu buvo Jonas Chodkevičius. Iliustracija iš knygos "Ukraina: Lietuvos epocha, 1320-1569".

Algirdo sūnaus Vladimiro valdymo laikotarpį Kijevo žemėje liudija surastos jo monetos.

 

Ši skrynia, kartu su dviem timpanais (karo būgnais), yra Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Skrynioje buvo laikomas LDK kariuomenės iždas. Ties jos užraktu pavaizduotas kariuomenės pėstininkas. Šie trofėjai čia buvo atvežti po pergalės prieš turkus prie Chocimo 1673 m. Chocimo mūšyje ypač pasižymėjo lietuvių kariuomenė, vadovaujama Mykolo Kazimiero Paco. Šaltinis: Lietuvos bajorai


 

Povilas Ivanovičius Sapiega (1490 - 1579) Palenkės vaivada, savo žmonai Aleksandrai Chodkevičiūtei užrašo 3 tūkst. kapų grašių iš savo valdų: Panemunės, Sapiegiškių, Gelgaudiškio, dvarą Eišiškėse ir mūrinį namą Kaune. 1557 m. lapkričio 5 d. Vilniuje. https://polona.pl/item/45276078/0/


Lenkų filmas "Palaiminta kaltė" pasakoja įdomią istoriją, nutikusią LDK kunigaikščiui Mikalojui Sapiegai-Pamaldžiajam (1581-1644), Vyriausiojo LDK Tribunolo maršalui, Kodenio (netoli Bresto) valdytojui. Penkiasdešimties sulaukusį Mikalojų Sapiegą kankino nežinoma liga. Jokie vaistai negelbėjo, todėl jis išsiruošė piligriminei kelionei į Romą, kurioje tikėjosi stebuklingai išgyti. Jis karštai meldėsi prie Grigališkosios Dievo Motinos paveikslo popiežiaus Urbono VIII koplyčioje ir po kiek laiko tikrai pagijo. Kunigaikštis nusprendė bet kokia kaina įsigyti tą paveikslą. Kadangi legaliu keliu to padaryti nepavyko, M. Sapiega 1630 m. jį tiesiog pavogė ir aplinkiniais keliais pargabeno į Kodenį. Jau pirmąją dieną jis ėmė daryti stebuklus. Popiežius Urbonas VIII Mikalojų Sapiegą už šį poelgį ekskomunikavo, bet vėliau persigalvojo ir paveikslą atgailaujančiam kunigaikščiui maloningai padovanojo. Filmo siužeto ištaka - 1720 m. Torunėje išleista Kodenio Dievo Motinos atvaizdui skirta knyga, kurią parašė Trakų kaštelionas, didysis Lietuvos kancleris Jonas Frederikas Sapiega. Plačiau


Kilmingųjų apranga, portretai


Elektroninio archyvo informacinė sistema Nuoroda

Skaitmenintos metrikų aktų knygos iki 2013m. Nuoroda

NUMATOMA SKAITMENINTI 2014m. Nuoroda

Kopijų įkainiai Nuoroda

Genealogija. Archyvai

50 nemokamų genealogijos svetainių Nuoroda

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija Nuoroda1, Nuoroda2

Privati genealogijos įmonė  "Archeonas" Nuoroda

Bajorų sąrašai Nuoroda

Baltarusijos bajorija

Lenkijos bajorija

Pasaulio lietuvių Genealogijos draugijos svetainė Nuoroda

Privati giminės svetainė rašanti apie genealogiją Nuoroda

Privačių genealogijos tyrėjų svetainė Nuoroda

Baltijos šalių Nuoroda

Cyndislist. Baltijos ir kitų šalių Nuoroda

Lietuvos archyvai Nuoroda

Latvijos archyvai Nuoroda

Latvijos genealogija Nuoroda

Estijos archyvai Nuoroda

Lenkijos archyvai Nuoroda

Lenkijos genealogija Nuoroda

Baltarusijos genealogija Nuoroda

Baltarusijos archyvai Nuoroda

Rusijos genealogija Nuoroda

Ukrainos genealogija Nuoroda

Peterburgo genealogija Nuoroda

Kilmingųjų genealogija Nuoroda

Katalikų bažnyčios Parapijos

Bažnyčių sąrašas, esantis Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Tarptautinė kapinių paieška

Gyventojų sąrašai

Nuoroda

Žuvusiųjų ir dingusių II pasaulinio karo metais (rusų k.) Nuoroda

Asmenys ieškantys informacijos apie II pasaulinio karo ir pokario metais žuvusiusar dingusius be žiniosartimuosius. Nuoroda

Sovietų kareivių kapavietės Lietuvos Respublikojе Nuoroda

Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių karių Sąrašai

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904. Sąrašai

Įvairių parapijų gyventojų Sąrašai

XVI a. valdų surašymas /Акты Виленской археографической комиссии: Том XIV. Инвентарии имений XVI в.
Ištremtųjų 1864 m sąrašai

Kauno gubernijos valdymas (teisėjai, žandarai) 1904 m

Kauno gubernijos mokytojai, dvasininkai.1900 m.

Kauno gubernijos 1914‐1918 m žuvusių, sužeistų, dingusių be žinios sąrašai.

Telefonų knyga 1940 m

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Sąrašai

Žemaičių vyskupystės 1845 - 1847 metų gyventojų Sąrašai

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Sąrašai

Žemėlapiai

Senieji Lietuvos ir Baltijos šalių

Carinės Rusijos žemėlapiai

Lietuvos, Baltarusijos, Latvijos, Ukrainos 1916-1939m žemėlapiai

Senieji Vilniaus žemėlapiai

J. Lelevelio atlasų kolekcija

Baltų

Tarmių

Lietuvos-Lenkijos

Žodynai

Lietuvių kalbos žodynas

Lietuvių-lenkų-lietuvių

Lietuvių-rusų-lietuvių

Fotografijų svetainės

Lietuvos miesteliai

Miestelių bažnyčios (senos nuotraukos) Nuoroda

Užnemunės miesteliai iki 1918 m. Nuoroda

Rytų Prūsijos vaizdai

Paveldo objektų, išlikusių nuo LDK laikų, esančių Baltarusijos teritorijoje, panoramos

Apie Vilnių

Rusijos fotografijos Nuoroda

Panoramose įamžinti šalies istoriniai ir architektūriniai paminklai, gamtovaizdis, kaimai ir miesteliai panoramas.lt

Istorija

Viduramžių Lietuvos istorija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

LDK teismų knygos

1861metų Kauno gubernijos miestai, miesteliai

Gulagai

Už nuopelnus Lietuvai

1864 m nuteistųjų sąrašai

POLITINIAI KALINIAI IŠ LIETUVOS KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE, JAKUTIJOJE

Жертвы политического террора в СССР

Красноярское общество "Мемориал"

БД Военнопленные | Dokumentationsstelle | Stiftung Sächsische Gedenkstätten

Список осужденных граждан и умерших в Обском ИТЛ и захороненных в поселке Абез

Общий список офицерских чинов русской императорской армии. Составлен по 1-ое Января 1909г - Библиотека Ц.Г.И.

Kultūriniai skaitmeniniai ištekliai Europos šalyse

Archeologija

Chronologija

Asmenvardžiai, vietovardžiai

Lietuvos vardų statistika, dažnumas, vardų sąrašai Nuoroda

Vardų kilmė ir reikšmė Nuoroda

Knyga "Rinkis vardą lietuvišką"

Rusijos pavardžių kilmė

Pavardės Rusijoje Nuoroda

Pavardės istorija Rusijoje

Ukrainos pavardės Nuoroda

Pavardžių žemėlapis, Lenkija Nuoroda

Lietuvos Vietovardžiai

Etimologija: lietuviški vardai

Vardai Lietuvoje

Vardų reikšmės

Vardų kalendorius (lietuvių, latvių, lenkų, rusų, vokiečių…) Nuoroda

Lietuvos vietovardžių pokyčiai (lietuvių, rusų, lenkų kalba) Nuoroda

Tarptautinių pavardžių kilmė ir reikšmė Nuoroda

JAV paplitusių pavardžių kilmė Nuoroda

Įžymybių vardai Nuoroda

Žmonių paieška

Atleisk

Lenkijoje

123people

People-search

Whitepages

Emigracija

Ellisisland

Passengerlists

Kita

Kapinės

Senieji kapinių paminklai Lietuvoje

MAB Bajorų rankraštynas

Biblioteka/Latvija www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/kolekcijas/

Žinynai internete.

Istorinės kapinės ir memorialinės vietos. Nuoroda

"Lapkričio 2-osios draugija" kaupia skaitmeninius kapinių žemėlapius bei nuotraukas.

Dvarų duomenų bazė

ŠIUOLAIKINĖS IR ISTORINĖS HERALDIKOS REGISTRACIJA

Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui

Apie respublikonišką heraldiką

Forumas Kalba - Istorija - Tauta - Valstybė

Gotikiniai šriftai

[Grįžti↑]

Dabar svetainėje 58 svečių ir narių nėra

FWT Homepage Translator

Lietuvos aristokratų sąjunga (Union of Lithuanian Aristocrats) vienija žmones gerbiančius istoriją ir protėvių atminimą, puoselėjančius Lietuvos didingos praeities, aristokratijos vertybes, patriotizmą bei nuoširdumą. Tyrinėja istoriją, genealogiją, heraldiką, tikrina ir tvirtina besikreipiančių asmenų kilmę, kilmingųjų bei giminės herbus ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus, apsisprendusius veikti pagal Lietuvos aristokratų sąjungos statutą, priima į organizaciją.

Bendruomenė veikia istorinio kultūros paveldo srityje, vykdo socialinę misiją - geranoriškai prisideda ugdant socialiai atskirtus vaikus bei rūpinasi neįgaliųjų, našlaičių, vienišų senjorų socialine, kultūrine gerove. Siekiame išlaikyti kilmingumo bei aristokratiškumo dvasią, kuri suvokiama daugiau ne per įvairių privilegijų ar prestižo prizmę, bet per norą padėti socialiai pažeidžiamiems ir nuskriaustiems. Dvasios aristokratai - tai žmonės, kurie vadovaujasi kilniais širdies jausmais, protauja ir veikia širdimi. Aristokratai pasižymi elegantišku elgesiu, gyvenimo stiliumi ir tvirtu pareigos jausmu. Intelektinė aristokratiška globalizacija žmonijai labai naudinga ir reikalinga. Švelni, kilni, atsargi ir budinti širdis yra dvasios aristokrato pagrindas ir siela. Didingai iškeldami aristokratijos vėliavą, savo gerais darbais įgyvendiname kilnius tikslus ir vizijas. Vadovaujamės protėvių patirtimi ir saugome jų atminimą. Dalyvaujame mūsų šalies ir pasaulio įvykiuose, žmonijos išsaugojimo ir tėvynės didybės vardan. Esame pašaukti savo prigimtimi, širdimi ir siela.

Yra tik viena kalba - širdies kalba. Yra tik viena religija - meilės religija. Yra tik vienas Dievas ir Jis yra visur.

Esame atviri pasiūlymams prisijungti prie pilietinių akcijų, iniciatyvų ir renginių. Idėjų ir pasiūlymų laukiame el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. Free counters!Jūsų SMS dovana svetaineiHostingas Serveriai.ltSvetainių kūrimas Dizaineriai.ltProfesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai